AHİLİK VE YENİ NESİL KÜMELENMELER -Dr.İlhami Pektaş

Ahilik ve yeni nesil kümelenmeler

Yeni nesil kümelenme modelinde, başta KOBİ’ler olmak üzere firmalar arasındaki işbirliği
imkânlarının ve yenilikçilik faaliyetlerin geliştirilmesi, yabancı sermayenin bölgeye çekilmesi,
ölçek ekonomilerinin yaratılması, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün
artırılmasına katkı sağlayacak altyapının oluşturulmasına yönelik politikaların ortaya
konulması, kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler, araştırma merkezleri, teknoparklar,
finans kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği hedeflenmiştir.
Bu bağlamda yeni nesil kümelenmelerde bölgesel ve ulusal gelişmenin yanı sıra küresel
boyutta işbirliği sağlanması, küresel markalar çıkarılması ve ihracatın artırılması önem arz
etmektedir. Yeni nesil kümelenmelere günümüzde en güzel örnekler olarak ABD’de Silikon
vadisi Bilişim Kümelenmesi, Hollanda’da Gıda Vadisi Gıda Kümelenmesi, İsviçre’de İsviçre
İnovasyon Kümelenmesi, ülkemizde OSTİM Ekosistemi içinde yer alan İş ve İnşaat Makineleri,
Savunma ve Havacılık, Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri, Anadolu Raylı Ulaşım
Sistemleri, Medikal Sanayi, Haberleşme Teknolojileri ve Kauçuk Teknolojileri kümelenmeleri
verilebilir.
Anahtar kelimeler : Ahilik, Yeni nesil kümelenme, Uluslararası rekabet, Bilgi ve Teknoloji odaklı üretim, Yenilikçilik, Bölgesel İnovasyon Ekosistemi, Akıllı Uzmanlaşma